Inderøy kirkelige fellesråd > Aktuelt

Årsmeldinger 2019

Årsmeldinger 2019
Created by silje.vang.pedersen on 03.03.2020 11:18:18

Ønsker du å lese årsmeldinger fra 2019? De finner du her! 


ÅRSMELDING RØRA SOKNERÅD 2019

 

SOKNERÅDET HAR I 2019 BESTÅTT AV:

Leder: Jørn Indgul      Nestleder: Magnus Støre

Kasserer: Odd Magne Larssen       Sekretær: Grete Neergård

Styremedlemmer: Elin Beate Lundås, Arnt Gregersen, Torunn Green

Vararepresentanter: Bjørg Norum, Anita Axelsson, Trond Johansen

Soknerådets representanter i Fellesrådet: Magnus Støre og Jørn Indgul

Soknerådets representant i styret for Kjerkbladet: Elin Lundås

Soknerådets representant i styret for Besøkstjenesten: Grete Neergård

Prestene har vært representert ved Ottar Strand og Frida Øyen

Klokkertjenesten har vært utført av: John Halvor Berg, Helene Berg, Nina Bente Løfblad, og Marit Støre Valen

KIRKELIGE HANDLINGER VED SALBERG KYRKJE

Det har vært gjennomført 19 gudstjenester med til sammen 1507 deltakere i Røra sokn. Det har vært 1 vielse, 5 barn ble døpt, 10 ungdommer ble konfirmert og det har vært gjennomført 9 begravelser i 2019.

AKTIVITETER I SOKNET I 2019

Soknerådet har hatt 6 styremøter og 1 årsmøte. Det er tatt opp 22 saker til behandling.

24.februar var det soknets årsmøte etter gudstjenesten. Årsmelding og regnskap for 2018 ble lest opp og godkjent.  Det ble servert kirkekaffe.

7.april ble det gjennomført Fasteaksjon, konfirmantenes innsamlingsaksjon. Representanter fra soknerådet bistod under innsamlingsaksjonen sammen med konfirmantene og deres foresatte.                                                                                      Fellesrådet spanderte pizza etter at innsamlinga var avsluttet.

20.april ble det gjennomført midnattsgudstjeneste som en del av påske-oppsettet i Inderøy. Det ble servert kveldsmat i Salbergstu før gudstjenesten. Det var godt oppmøte.

25. april var det prøving av konfirmantkapper og fotografering av konfirmantene.

25.april var det dugnad på kirkegårdene ved Salberg kyrkje. Det var svært godt oppmøte. Det var samarbeid med Salbergstuas venner som gjennomførte rundvasking av Salbergstu og Salberg kyrkje samme kveld. Det ble servert kaffe og mat til den store dugnadsgjengen.

8. mai ble markert ved minnesteinen v/Salberg kyrkje i flott vårvær.  Arrangementet var i kommunens regi representert v/ ordfører. Tore Wold holdt minnetale.  Røra sokneråd stod for bevertning.

11. og 12. mai var det konfirmasjon i Salberg kyrkje med til sammen 10 konfirmanter. Røra hornmusikk bidro med musikk utenfor kirka etter konfirmasjonsgudstjenestene. Representanter fra Røra songlag stilte som forsangere under gudstjenestene.

17. mai var det gudstjeneste med barnetog til og fra kirken. Det var salg av kaffe og is på Salbergstu i regi av soknerådet.

4. august var det friluftsgudstjeneste på Solem. Oktetten spilte under gudstjenesten.

Røra bondelag stod for salg av grillmat og kaffe etter gudstjenesten.

08. september var det presentasjon av årets konfirmanter med påfølgende servering av kirkekaffe.

22.september var det gudstjeneste med markering for 50-årskonfirmantene.

Det var servering av middag og kaffe for 50-årskonfirmantene på Salbergstu etter gudstjenesten. Her var det mye mimring. Soknerådet var ansvarlig for arrangementet.

27.oktober fikk 5.-klassingene utdelt bibler i forbindelse med gudstjenesten. En representant av 5.klassingene v/Sandvollan sokn deltok med vakker solosang. Servering av kaffe i kirka etterpå.

17. november var det utdeling av 4-årsboka til soknets 4-åringer. Det ble servert kaffe/saft og brød etter gudstjenesten.

08. desember var det lysmesse i Salberg kyrkje. Konfirmantene deltok i gudstjenesten. Røra Songlag bidro med vakker sang. Det var servering av kaffe og kveldsmat i Salbergstu før lysmessa.

24.desember ble det arrangert julaftensgudstjeneste med 116 personer tilstede.

26.desember var det høytidsgudstjeneste hvor Oktetten deltok både før og under gudstjenesten.

 

Lydanlegget som ble innkjøpt i 2018 ble koplet opp og tatt i bruk våren 2019. Overføring av gudstjenester ble formidlet over anlegget både i forbindelse med 17.mai og konfirmasjonene.

Våren2019 ble det satt opp nytt gjerde rundt den gamle kirkegården. Verdal Rotary stod for arbeidet. Soknerådet takker for flott innsats!

Sommeren 2019 ble det utført maling av redskapsboden som har blitt satt opp ved Salberg kirkegård.

Nye konfirmantkapper er innkjøpt og blir oppbevart i Salbergstu.

Jørgen Røflo har sagt fra seg videre engasjement i redaksjonen i Kjerkbladet. Hans Reidar Hammer har sagt seg villig til å stille som representant fra Salberg sokn og vil derfor delta på enkelte soknerådsmøter for å skaffe stoff til Kjerkbladet.

Frida Øyen ble ansatt som fast sokneprest 15.august 2019. Det var ordinasjonsgudstjeneste i Sakshaug kirke 15.september. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på Røra samfunnshus hvor Salbergstuas venner var ansvarlige for servering.

Valg av nytt sokneråd ble gjennomført 9.september.

Nytt sokneråd 2019-2023:

Leder: Merethe Green Ystad    Nestleder: Ola Petter Høistad Loraas

Kasserer: Anders Røflo    Sekretær: Asbjørn Koa

Styremedlemmer: Terje Kummernes, Kjell Lindsetmo

Varamedlemmer: Bjørg Norum, Liv Ellen Risan Roel, Bente Østereng, Anita Axelsson, Paul Åge Borgan.

I tillegg er sokneprest Frida Øyen fast representant i soknerådet.

 

 

SALBERGSTU / SALBERGSTUAS VENNER

Salbergstuas venner har i 2019 jobbet aktivt for å bistå med drift og økonomisk støtte til Salbergstu.

Det ble overført kr.40.000 fra Salbergstuas venner til soknerådet i desember 2019.

Soknerådet er svært takknemlig for den gode innsatsen!

ØKONOMI

Økonomisk oversikt framlegges ved kasserer på årsmøtet.

TAKK

Takk til Oktetten, Røra Hornmusikklag og Røra skolemusikk, Røra Songlag, Røra sanitet og Inderøy bondelag for at de stiller opp og skaper trivsel ved flere arrangement!

Takk for engasjement og godt samarbeid med Salbergstuas venner!

Takk til Astrid Stubbe for de vakkert broderte dåpsklutene!

Takk for alle gaver og bidrag gitt til Salbergstu, Røra blomsterfond og Røra sokneråd i 2019!

Takk til ansatte og frivillige for god innsats og godt samarbeid i 2019!

 

Røra 22.februar 2020.

Røra sokneråd

 

******************************************

Årsmelding Vivace barne- og ungdomskor 2019

 

Styret har bestått av:

Rita Skjermo, styremedlem                                 Marita Sørli, styremedlem 

Ingrid Melhus, styremedlem                               Solveig Solbakken, styremedlem

Siv Kristin Skjelvåg, styremedlem                     Thea Cathrin Borisoff Bjerkan, styremedlem

Liv Marit Berre, styremedlem                            Siv Anette Lorentzen, dirigent                                    

Bjørn A. Bratsberg, dirigent

Silje Vang Pedersen, dirigent

 

Vivace er medlem av Ung kirkesang. Aud-Sissel Fiksdal Følstad er valgt inn i landstyret til Ung kirkesang sentralt og Sofie Trandem-Næss er valgt inn i styret til Ung kirkesang Nidaros.

Vivace barne- og ungdomskor hadde 74 medlemmer i 2019 derav 10 i aspirantkoret, 12 i barnekoret, 9 i guttekoret, 19 i jentekoret og 24 i ungdomskoret. Koret har en svært stabil medlemsmasse. Korene har medlemmer fra alle sogn i kommunen.

Koret har hatt øving på Kjerkstu hver tirsdag gjennom skoleåret. I tillegg har det vært en del ekstraøvelser både på ukedager og i helger. Aud-Sissel Fiksdal Følstad og Sofie Trandem Næss har vært hjelpedirigenter for aspirantkoret og barnekoret.

2019 har vært et svært aktivt år. Som høydepunkter kan nevnes ungdomskorets prissanking under NM for kor, arragering av dirigentkurs med fantastisk dugnadsinnsats fra foreldre og konsert sammen med Nidarosdomens guttekor i Sakshaug kirke.

 

Aktiviteter våren 2019

12. januar        Fremføring av Drømmedryss i Kimen

23. januar        Ungdomskoret sang på Jægtvolden

8.-10. februar  Vi arrangerte dirigentkurs for barn og ungdommer. 60 deltagere fra Bergen,     Mosjøen og Mo i Rana. 30 deltagere fra Inderøy. Søndag sang vi på gudstjeneste i Sakshaug     kirke.

30.mars           Konsert sammen med Nidarosdomens guttekor i Sakshaug kirke

19. april           Vi stilte med solister på langfredagsgudstjenesten i Heggstad kyrkje

21. april           Vi stilte med sangere på gudstjenesten påskenatt i

                         Salberg kirke

4. mai              Vi stilte med solist på konfirmasjonen i Mosvik kirke

5. mai             Vi holdt showkonsert på kulturhuset

11. og 12. mai   Vi stilte med solister på konfirmasjonene i Salberg kyrkje

17. mai            Vi sang på familiegudstjenester i Heggstad kirke og

                        Sakshaug kirke.

21. mai            Aspirantkoret sang på Næssjordet

30. mai            Vi stilte med solist på konfirmasjonen i Heggstad kyrkje

2. juni               Ungdomskoret sang på konfirmasjonen i Sakshaug kirke

8. juni               Vi deltok på Straumens dag med sang fra scenen og egen bod

28.juli -2.august  9 sangere deltok på korsommerskole på Mjuklia.

Aktiviteter høsten 2019

25. august           Gutte- og jentekoret sang på skolestartgudstjeneste i Sakshaug kirke

14. september    Guttekoret sang på utstillingsåpning på Nils Aas

15. september     Vi sang på kirkekaffen under ordinasjonen til Frida

27. september    Guttekoret sang på Jægtvolden i forbindelse med 835 års jubileet til Sakshaug gamle kirke

27. september    Ungdomskoret holdt konsert sammen med Schola Sanctae Sunnivae i Sakshaug gamle kirke i forbindelse med 835 års jubileet til Sakshaug gamle kirke

11.-12. oktober     Ungdomskoret deltok på NM i kor i Trondheim. Der vant de hedersprisen  for fremragende tolkning av et norsk verk. Verket var skrevet av Bjørn A. Bratsberg

18. oktober          Aspirant- og barnekoret sang på Kjerkstubasaren

23. oktober          Vi holdt inspirasjonsforedrag og sang for kantorene i Nidaros

25.-27. oktober    Vi deltok på kortreff i Trondheim sammen med 130 andre sangere tilknyttet   Ung kirkesang. Vi avsluttet med å synge under gudstjeneste i Nidarosdomen

27. oktober            Vi stilte med solist på gudstjenesten i Salberg kirke. Utdeling av bibel til 5.     og 6. årstrinn

3. november           Barnekoret sang på basar på Haugtun grendehus

4. november             Vi holdt to konserter kalt «Sangskatten» på Kjerkstu

10. november           Sangere fra Vivace barnekor sang på gudstjeneste i Heggstad kyrkje. Utdeling av 4årsbok

17. november           Sangere fra Vivace barnekor sang på gudstjeneste i Salberg kyrkje.    Utdeling av 4årsbok

24. november           Gutte- og jentekoret sang under Lys Våken-gudstjenesten i Sakshaug kirke

30. desember            Aspirantkoret, barnekoret, guttekoret og jentekoret sang på julegrantenning på Straumen

1. desember              Vi holdt julekonsert i Sakshaug kirke

13. desember            Vi arrangerte Luciamorgen i Sakshaug kirke

15. desember             Ungdomskoret deltok på svartsøndagskonserten i Sakshaug kirke

16. desember            Vi holdt julekonsert sammen med «Rasmus og verdens beste band» på Akset

24. desember            Vi sang under julegudstjenestene i Sakshaug og Heggstad kirke

 

Inderøy 28.02.20

Siv Anette Lorentzen

**************************************

SAKSHAUG KYRKJEKOR  - Årsmelding for 2019

Sia siste årsmøte, 12.mars 2019, har styret bestått av:

 • Leiar: Olaug Denstadli
 • Kasserar: Arne Norum
 • Sekretær: Rita Marie Skjermo
 • Styremedlem: Marita Stavrum
 • Varamedlem: Anne Sigrun Trandem
 • Dirigent: Siv Anette Lorentzen
 • Noteforvaltar:  Marna Åkervik
 • Revisor: Bård Næss
 • Valgkomite: Oddbjørg Rindhølen og Ingfrid Staven

Styret har hatt 4 styremøte, og  noen mini-møte  ved behov, i øvingspausene.  Styret har behandla 23 saker.

Medlemstal: ca.15, men med prosjektkor er vi vel litt over 20.

Tal på ordinære øvingskveldar: 14

Tal på øvingar med prosjektkor: 20                     Totalt: 34    

Tid og stad: Vi øver i Kjerkstu ,  tirsdagar kl.20.00-22.00

Vi har stor glede av å samarbeide med Vivace, både ved konsertar, gudstenester og ved lån av stemmer ved behov.

Oppdrag gjennom året

Gudstenester:

Koralgruppene (som er ei turnus-ordning), har deltatt ved dei fleste gudstenestene i Sakshaug kyrkje.

Heile koret har deltatt ved 5 gudstenester i Sakshaug kyrkje og 2 i Sakshaug gamle kyrkje:

 • 1.påskedag – 21. april, Høgtidsgudsteneste, Sakshaug krk
 • 2. juni, Konfirmasjonsgudsteneste
 • 29.juni, Persokmesse, Gamle Sakshaug krk,  kveldsmesse med vekt på liturgi
 • 15. september, Ordinasjons-gudsteneste i Sakshaug krk. Vår nytilsette sokneprest, Frida Sofie Øyen, vart ordinert til presteteneste  av biskopen i Nidaros,  Herborg Finnset
 • Jubileumsgudsteneste ved 835-årsjubileet til Sakshaug gamle krk. Biskop Herborg Finnset  deltok også denne dagen.
 • 3.november,  Allehelgensdagsgudsteneste i Sakshaug krk
 • 1.juledag, Høgtidsgudsteneste

(Kommentar: For første gong (på veldig lenge)var koret ikkje med på pinsegudsteneste.)

 

Konsertar/andre oppdrag/arrangement:

 • 14.januar: Nyttårsbesøk ved Næss omsorgsboliger med korets julerepertoar,  og allsang, med innslag av bl a gamle «slagere».
 • 22. januar: Hygge- og takkekveld i Kjerkstu for prosjektkoret som deltok ved orgel-innvielsa i desember 2018
 • 10. april: Påskesongkveld/Minikonsert i Sakshaug krk. Både kor-innslag og allsang.
 • 28. september: Jubileumskonsert i gamle Sakshaug kyrkje, med prosjektkoret.
 • 22. oktober: Trivselskveld i Kjerkstu for prosjektkoret.
 • 15. desember: Førjulskonsert (Svartsøndag var for nær jul i år…) i Sakshaug kyrkje.                        Arrangør: Virvel og Sakshaug kyrkjekor.

 

Program/Repertoar:  

Norske folketonar, Dette er dagen,- ein kantate til Sakshaug gml kyrkjes 800-årsjubileum i 1984 av Sigmund Jarle Stai, diverse middelalder- og renessanse-musikk , samt tradisjonell julemusikk der tre nummer var ny for koret.

Koret strevar som så mange andre kor med rekruttering, særleg på tenor- og bass-sida. Prosjekt,  som har ein klart definert start og slutt,  har hittil gjort det muleg for koret å «mobilisere» når det verkeleg trengs. Når det gjeld musikalsk leiing er koret i dei aller beste hender. Vi er heldige som har slike  dyktige dirigentar, organistar/pianistar som Siv Anette Lorentzen og Bjørn Bratsberg! Stor takk!

Til slutt ein varm takk til Inderøy sokneråd som spanderte julebord, blomster og takkens gode ord for innsatsen i året som var gått!

Inderøy, 25. februar  2020                                                                                                                                                                                                                                                                 

Olaug Denstadli

leiar

 

**********************************

 

 Årsmelding for Inderøy sokneråd 2019

Soknerådet har fra januar tom oktober hatt følgende sammensetning:

Birgit Sund Henriksen -leder, medlem i Inderøy kirkelige fellesråd

Stig Fossum -nestleder

Ragnhild Kjesbu -kasserer

Randi Barstad -sekretær

Ellen Ingunn Norum - trosopplæringsutvalg, ansvar for fasteaksjonen

Bjørn Sundfær -i styret for Kjerkbladet, ansvar for klokker og kirkevertturnus

Willy Bakstad -leder i styret for stiftelsen Inderøy kirkestue

Leif-Arne Jakobsen -medlem i styret for stiftelsen Inderøy kirkestue, medlem i Inderøy kirkelige fellesråd

Ottar Strand -sokneprest

Varamedlemmer:

Line Evelyn Vestrheim -studie- og bibelkontakt og misjonskontakt

Sigrid Brandtzæg -medlem i styret for stiftelsen Inderøy kirkestue

Bjørg Ferstad Røvik -medlem i styret i besøkstjenesten

Grete Snerting Fossum -representant til styret i blomsterfondet

Jostein Kjølstad -ansvar for fasteaksjonen

 

Etter høstens kirkevalg, fom november, har soknerådet hatt følgende sammensetning:

Sidsel Trønsdal -leder, medlem i Inderøy kirkelige fellesråd                       

Jostein Berg (1 års permisjon fra vervet), medlem i kirkemusikalsk utvalg             , varamedlem i Inderøy kirkelige fellesråd                                                                            

Mona Melhus   -medlem i trosopplæringsutvalget, ansvar for fasteaksjonen, medlem i konfirmantutvalget                       

Birgit Sund Henriksen -nestleder, medlem i Inderøy kirkelige fellesråd, misjonskontakt, medlem i gudstjenesteutvalget                                               

Sveinung Gravås -medlem i styret for Kjerkbladet, varamedlem i Inderøy kirkelige fellesråd       

Brit Kjelvik -sekretær

Jorid Fossum -medlem i styret i besøkstjenesten, leder i styret for stiftelsen Inderøy kirkestue

Siri Sagvold Værdal -kasserer, ansvar for klokker- og kirkevertturnus

Ottar Strand -sokneprest

Varamedlemmer:

Hanne Volan (fast medlem førsteår) -ansvar for fasteaksjonen

Arve Østbø -medlem i styret for stiftelsen Inderøy kirkestue

Ottar Melhus - medlem i styret for stiftelsen Inderøy kirkestue

Øyvind Bragstad

Julla Marie Lønvik -medlem i styret i blomsterfondet, studie og bibelkontakt

 

Det har i 2019 vært avholdt 10 soknerådsmøter. Inderøy sokneråd har arbeidet med 49 saker. Årsmøtet 2019 ble avholdt 24. mars.

 

Gudstjenester

Det er holdt 31 gudstjenester med til sammen 5248 deltakere totalt i kirkene i Inderøy sokn i 2019. 17 av disse var dåpsgudstjenester.

Menigheten har tradisjoner for å arrangere gudstjenester med ulike tema, innhold og på flere arenaer. I tillegg til flere tradisjonelle gudstjenester har det som tidligere år blitt arrangert misjonsgudstjeneste, fastelavensgudstjeneste, kveldsgudstjeneste på askeonsdag, «Inderøypåske» med blant annet høytidsgudstjeneste i Sakshaug kirke 1. påskedag og friluftsgudstjeneste på Bøl skjærtorsdag, 17.-maigudstjeneste, Persokgudstjeneste og Olsokgudstjeneste i Sakshaug gamle kirke, friluftsgudstjeneste på Kjerknestangen i forbindelse med båttreffet, gudstjeneste i Sakshaug gamle kirke etter kjerkmarsj med pilegrimsopplegg, skolestartergudstjeneste, gudstjeneste med presentasjon av årets konfirmanter og feiring av de som ble konfirmert for 50 år siden, høsttakkegudstjeneste, «lys-våken»-gudstjeneste, allehelgens-gudstjeneste, lysmesse, gudstjeneste i Stokkan grendehus, julaftengudstjeneste og «Inderøy-jul» der blant andre 1.juledags høytidsgudstjeneste ble holdt i Sakshaug kirke.

Statistikk

Det er holdt 17 dåpsgudstjenester. Det går ikke fram av statistikken hvor mange som ble døpt på disse gudstjenestene.

34 ungdommer ble konfirmert i soknet, 15 par ble viet kirkelig, og det ble utført 1 forbønnshandling for borgelig inngått ekteskap.

Det ble forrettet 36 kirkelige gravferder for soknets befolkning

 

Det har også vært arrangert 12 konserter i regi menigheten, med 1448 besøkende, og 6 konserter i andres regi, med 1330 besøkende. Totalt 18 konserter, med 1778 besøkende.

 

Det har blitt gitt 109 519,- kroner i offergaver.

Det kom inn 17062,- kroner på konfirmantenes fasteaksjon.

 

Konfirmantarbeid

34 ungdommer ble konfirmert 1. pinsedag i Sakshaug kirke.

I tillegg til undervisning gjennom vinteren var de på konfirmantleir. De gjennomførte også den tradisjonelle fasteaksjonen hvor de samlet inn penger til Kirkens Nødhjelp i samarbeid med de andre konfirmantene i kirkene i kommunen.

Vi har tradisjon med å feire de som ble konfirmert i soknet for 50 år siden også. Veldig mange av dem kom til gudstjeneste og påfølgende jubileumsfest i Kjerkstu 8. september.

 

Annet arbeid

Trosopplæring, søndagskole, speiderarbeid, korarbeid med barn, unge og voksne, bibelgruppe(r), besøkstjeneste og arbeid med innvandrere er også aktiviteter som foregår jevnt utover året. Flere av disse har egen årsberetning som ligger på kirkens hjemmeside.

 

Kjerkmarsjen

Kjerkmarsjen ble i år arrangert i samarbeid med Inderøy kommune (Inderøyturer) og Inderøy museums- og historielag.  Dette førte til en mangedoblet deltakelse i forhold til tidligere år.

 

Misjonsprosjekt i Mali

Menigheten støtter et misjonsprosjekt i regi av Norsk misjonsselskap i Mali, og soknerådet har vedtatt å sende kr 10 000 hvert år. Dette ble også gjort i år.

 

8. mars-arrangement

Soknerådet står tradisjonelt for et arrangement 8. mars hvert år. Denne gangen ble det gjennomført etter kveldsgudstjenesten på askeonsdag, 6. mars. Tema begge steder var de forfulgte kristne i verden sett i et kvinneperspektiv. Organisasjonen «Åpne dører» deltok med preken på gudstjenesten og informasjon på arrangementet etterpå.

 

Kirkegårdsdugnad

Veldig mange deltok på dugnaden på begge kirkegårdene og kaffeserveringen i Liss-salen på kjerkstu etterpå.

 

Valg av nytt sokneråd

9. september var det kirkevalg, og det ble valgt nytt sokneråd. Det trådte i kraft 1. november. Det nye rådet har fått kurs arrangert av Nidaros bispedømme, og de har hatt møte med ansatte på kirkekontoret for å få oversikt over ansvarsområder og bidra til godt samarbeid. Så nå er de i gang med arbeidet.

 

Klokkersituasjonen

Menigheten har i år hatt i færreste laget med klokkere. Vi håper å kunne rekruttere flere frivillige i nærmeste framtid.

 

Blomsterfondets statutter

Statuttene var noe foreldet, og vi har jobbet med å fornye dem.

 

Ny prest

Prestevikar Janne Jørstad sluttet i sitt vikariat 1. januar 2019, og stillingen ble lyst ut. Frida Sofie Øyen søkte, ble tilbudt stillingen, takket ja, og startet i jobben 15. august.

Vi fikk også gleden av å være med på hennes ordinasjon i Sakshaug kirke 15. september og på menighetsfest for henne etterpå på Røra samfunnshus.

 

Studiepermisjon

Sokneprest Ottar Strand hadde studiepermisjon fra februar til mai. Han fortsatte med konfirmantarbeidet, mens prost Gustav Danielsen vikarierte delvis i resten av stillingen.

 

Sakshaug gamle kirkes 835-årsjubileum

Gammelkirkas 835 år ble feiret med blant annet pilegrimsvandring, barnas kirketaoverdag for skolebarna, konserter og en jubileumsgudstjeneste.

 

Den nye lederen i soknerådet har videreformidlet tanker fra et møte som nytt sokneråd var på i prostiet i høst;

Vår kirke skal ha rom for tro og tvil, alle skal kunne finne sin plass her, og alle skal være velkommen.

 

Soknerådet retter en stor takk til alle frivillige og ansatte i soknet som gjennom sitt arbeid er med på å oppfylle denne visjonen.

 

Inderøy 9. februar 2020

Inderøy sokneråd

 

************************

ÅRSMELDING 2019 FOR INDERØY BLOMSTERFOND

Nemda består av Berit Vang- leder og Grete Snerting Fossum - kasserer.

Aktivitet:

 • Kirkegårdsdugnaden

Blomsterfondets store vårlige arrangement er kirkegårdsdugnaden ved Sakshaug kirke og Sakshaug gamle kirke.

I år ble denne gjennomført 30. april. Organiseringen av denne dugnaden er tradisjonell og forutsigbar, og enkel å være leder for da alle gode hjelpere alltid stiller opp med stort engasjement. Vi gjorde også i år en innsats ned for å spre informasjon om dugnaden. Vi hengte opp plakater flere steder i bygda og både Inderøyningen og Frivillig Inderøy hjalp oss med å spre informasjon. Budskapet ble også spredt effektivt via sosiale medier. Vår erfaring er at dette mediet kanskje er det som er mest effektivt.

I år var det Stig Fossum som hjelp oss med å engasjere en klasse ved Inderøy Ungdomsskole som ønsket å tjene noen kroner til den felles klassekassa. De gjorde en stor innsats og arbeidet godt for pengene, - og godtgjøringen til dem var kr. 2000.

Det ble et godt oppmøte på begge kirkegårdene. Vi forsøkte å fordele personer som kom, slik at slik at arbeidet gikk greit på begge kirkegårdene. Soknerådet stilte tradisjonelt opp med velfortjent kaffe og en matbit etter dugnaden i Liss-salen i kjerkstua.

 

 • Pynting

 Soknerådet ble sist året spurt om å ta over ansvaret for pynting i kirken til 17. mai og til konfirmasjonen. Vi gjorde avtale med Ystgård gartneri som hjalp oss med fine blomster i urne til disse dagene. Dette kan gjerne avtales videre så det blir en fast ordning.

 

 • Klipping av hekk

Blomsterfondet fikk spørsmål om vi kunne bistå

 

 • Vi i styret så et behov for å få ut mer informasjon om fondet og fondets formål. Her har vi gjennomført dette arbeidet:
 • vi hatt et innlegg i Inderøyningen med informasjon om hva vi jobber med i fondet
 • for å få ut tydelig informasjon om fondet har vi fått laget en flott informasjonsbrosjyre. Denne ligger tilgjengelig på kirkekontoret, på Ystgård gartneri og i kaffekroken til Saniteten på Rema-senteret.
 • det blir i tillegg lagt ut informasjon på Indrøy kirkelige fellesråd sin nettside.
 • det er ordnet med et vipps- nummer som ligger ved denne informasjonen, slik at innbetalinger nå er en alternativ betalingsmåte.
 •  
 • Redigering av vedtekter

Inderøy Blomsterfond sine tidligere statuetter fra 1996 var moden for redigering. Det ble laget et forslag til endringer og disse ble godkjente av Soknerådet. I ettertid er det lagt til et punkt til ift. den øvre summen som Blomsterfondet har egen beslutning over. Uttak over dette taket skal informeres og drøftes med dem.

 

 • Blomsterfondet har ønsket å bruke en del av gavemidlene til å forskjønne kirkegården, - noe som er hovedformålet til fondet.  Vi har kjøpt inn store blomsterkrukker ved inngangen til kirka. Disse er lette å enkle å flytte på. Vi har også planer om å få laget to minneplasser på kirkebakken. Det er kjøpt inn to nye sittebenker til dette formålet. Dette håper vi å få ordnet med til sommeren.

 

Et annet viktig bidrag som fondet ønsket å støtte var søknad om nye seteputer på benkene til Sakshaug gamle kirke sitt 835-årsjubileum. Her ble det bevilget 15 000 kroner til den lokale Fortidsminneforeningen.

 

Inntekter

Gaver dette året har vært: kr. 14.422

Vi retter en stor takk til alle som har gitt Inderøy Blomsterfond støtte gjennom minnegaver.

 

Inderøy,

for styret i Blomsterfondet

Berit Vang – leder

Grete Snerting Fossum - kasserer

****************

 

print
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort