Årsmeldinger

Årsmeldinger
Created by silje.vang.pedersen on 14.03.2019 09:13:38

Her kan du lese ulike årsmeldinger for 2018


Årsmelding for Inderøy sokneråd 2018.
Soknerådet har i 2018 hatt følgende sammensetning:
Leder: Birgit Sund Henriksen
Nestleder: Stig Fossum
Kasserer: Ragnhild Kjesbu
Sekretær: Randi Barstad
Trosopplæringsutvalg, fasteaksjonen: Ellen Ingunn Norum
Styret for Kjerkbladet, klokker og
kirkevertturnus: Bjørn Sundfær
Stiftelsen Inderøy kirkestue(leder): Willy Bakstad
Stiftelsen Inderøy kirkestue: Leif-Arne Jakobsen
Sokneprest: Ottar Strand
Medlemmer i Inderøy kirkelige fellesråd: Birgit Sund Henriksen
og Leif-Arne Jakobsen
Varamedlemmer:
Studie- og bibelkontakt og misjonskontakt: Line Evelyn Vestrheim
Stiftelsen Inderøy kirkestue, klokker -og kirkevertturnus(reserve): Sigrid Brandtzæg
Representant til styret i besøkstjenesten: Bjørg Ferstad Røvik
Representant til styret i blomsterfondet: Grete Snerting Fossum
Fasteaksjonen: Jostein Kjølstad
Det har i 2018 vært 8 soknerådsmøter. Inderøy sokneråd har arbeidet med 49 saker.
Årsmøtet for 2017 ble avholdt 8.mars på Kjerkstu.
Faste aktiviteter gjennom året:
• Misjonsgudstjeneste 7.januar.
• Gudstjeneste 14.januar, med frivillighetsfest på Kjerkstu etterpå.
• 21.januar ordinær gudstjeneste med kirkekaffe på Kjerkstu etterpå.
• Fastelavensgudstjeneste 12.februar. Sanitetskvinnene pyntet i kirka, deltok med prosesjon under gudstjenesten, og var ansvarlig for kirkekaffen.
• Askeonsdag ble markert med kveldsgudstjeneste i Sakshaug kirke 14.februar.
• Ordinær gudstjeneste 25.februar.
• Prostimøte på Steinkjer 28.februar.
• Menighetens årsmøte ble avholdt 8.mars på Kjerkstu.
• Fasteaksjonen for konfirmantene ble gjennomført søndag 18.mars, og var felles for Inderøy, Mosvik, Røra og Sandvollan sokn. Konfirmantene fikk informasjon om aksjonen før de dro ut i kommunen og samlet inn penger til Kirkens Nødhjelp.
• «Inderøypåske»-, ble gjennomført også i år, der det var gudstjenester i fem av Inderøy sine kirker, en for hver dag i påsken. Tradisjonen tro var det friluftsgudstjeneste skjærtorsdag på Bøl, samt gudstjeneste i Sakshaug kirke første påskedag. Veldig god oppslutning om Inderøypåske.
• Det var vanlige gudstjenester 15. og 24. og 29.april.
• Konfirmantarbeidet inneholdt denne våren bl.a. visning av filmen:»I skyggen av oljeeventyret» 5. april, konfirmantleir 13.- 15.april. Nattvolleyballcup ble også arrangert for dette konfirmantkullet.
• Kirkegårdsdugnad på begge kirkegårdene 23.april. Mange frivillige, deriblant niendeklassinger fra ungdomsskolen, deltok sammen med foresatte, samt eritreere, våre nye landsmenn, og deltakere fra Røde Kors. Kaffe og vafler ble servert av soknerådet i lillesalen på Kjerkstu etter endt arbeid. God deltakelse på dugnadsarbeidet.
• 17.mai. Tradisjonell gudstjeneste.
• Konfirmasjon 20.mai. 37 konfirmanter. I tillegg ble to konfirmanter ble konfirmert utenom soknet.
• 10.juni var det gudstjeneste i Sakshaug kirke i forbindelse med Inderøyfest.
• 29.juni var det Persokgudstjeneste i Sakshaug gamle kirke.
• Friluftsgudstjeneste på Kjerknestangen 1.juli i forbindelse med Båttreffet.
• Olsokgudstjeneste 29.juli. i Sakshaug gamle kirke.
• Kjerkmarsjen fra Råstad til Sakshaug gamle kirke hvor det ble holdt gudstjeneste, ble arrangert 12.august. Prestevikar Sverre Gustad ordnet med et enkelt pilgrimsopplegg, og det var innlagt kaffepause underveis. 20 deltakere var med på en fin tur. Det var grøtsalg på museet ved Inderøy museums- og historielag etter gudstjenesten.
• 26.august var det felles skolestartergudstjeneste for alle elevene i Inderøy kommune som skal begynne på skolen. Utdeling av «6-årsbok».
• 29.august var det gjensynstreff for årets konfirmanter, og tidligere konfirmanter.
• 9.september var det presentasjon av kommende års konfirmanter.
• Festgudstjeneste med presentasjon av årets 50-årskonfirmanter 23.september. Etter gudstjenesten ble det på tradisjonelt vis middag og sosialt samvær på Kjerkstu for gullkonfirmantene med følge.
• Høsttakkegudstjeneste 7.oktober. Bygdekvinnelaget var ansvarlig for pynting av kirka, og soknerådet arrangerte kirkekaffe etter gudstjenesten.
• «Lys-våken»- gudstjeneste 21.oktober, med utdeling av 4-årsbok. Innsamling av penger til TV-aksjonen. Alle soknene stilte med bøssebærere, og pengene gikk til Kirkens bymisjon.
• Allehelgensdag var 4.november. Minnegudstjeneste for tre av sokna i kommunen. Åpen kirke til kl. 15.00. Kirkekaffe på Kjerkstu etter gudstjenesten.
• Innvielse av det nye orgelet i Sakshaug kirke 1.søndag i advent, 2.desember.
• Lysmesse 9.desember. Et felles arrangement for speiderne i Inderøy og Sandvollan sokn, og som deltok med prosesjon under gudstjenesten.
• Luciakonsert med Vivace på morgenen 13.desember.
• 16.desember. Gudstjeneste i Stokkan grendehus, og julekonsert med andakt i Sakshaug kirke.
• 24.desember. Tradisjonell julaften-gudstjeneste.
• 1.juledag. Tradisjonell julegudstjeneste.
Det er holdt 40 gudstjenester totalt i kirkene i Inderøy sokn i 2018.
Det er foretatt 17 dåpshandlinger med 34 døpte, 37 er konfirmert, og to er konfirmert utenom soknet, 14 par har giftet seg, 1 forbønnshandling for borgerlig ekteskap, og det har vært 33 begravelser i soknet. Det har vært 5605 besøkende i kirkene våre i løpet av året.
Det har også vært arrangert 10 konserter i regi menigheten, med 2184 besøkende, og 6 konserter i andres regi, med 1381 besøkende. Totalt 16 konserter, med 3565 besøkende.
Det har blitt gitt 114 383,- kroner i offergaver.
Det kom inn 22333,- kroner på konfirmantenes fasteaksjon.
Andre aktiviteter/ viktige saker i 2018
• Kjell Westerdahl sluttet som kirkeverge på kirkekontoret.
• John Halvor Berg ble ansatt som ny kirkeverge.
• Janne Jørstad har sluttet, og jobber i sørlige delen av prostiet.
• Tove Røe Ulvin sluttet som klokker.
• Elise Tetlimo har vikariert som trosopplærer dette året.
• Eritreerne i kommunen vår har også i år lånt kirka sporadisk de søndagene det ikke var gudstjeneste i soknets regi.
• Kirken har også dette året vært sentral i arbeidet med å sette i gang åpen dialog mellom ulike religioner/livssyn. Det har vært månedlige dialogmøter på Internettcafèen.
• Menigheten har et misjonsprosjekt i Mali, og har støttet dette prosjektet med et fast beløp.
Det har også i 2018 vært stor aktivitet i soknet vårt.
Noen av de største begivenhetene fant sted i uke 48, da det var ei fantastisk festivaluke, med mange foredrag og konserter i forbindelse med innvielse av nyorgelet i Sakshaug kirke. Ette 18 år med pengeinnsamling, og bygging av orgel, var det endelig klart for innvielse av nyorgelet. Mektige konserter med Vivace og prosjektkoret som hadde flotte konserter i løpet av denne uka. 2.desmber var det store høydepunktet da selve innvielsesgudstjenesten fant sted. Biskop Herborg Finnset stod for åpningen, sammen med sokneprest Ottar Strand, med påfølgende konsert med den franske kantoren Olivier Latry, kantoren i Notre-Dame i Paris. Ei fantastisk flott opplevelse.
Det kjente og kjære «Kjerkbladet» hadde 80 –årsjubileum i 2018. Det første bladet kom ut i 1938, og har vært en hilsen til alle husstander i prestegjeldet fire ganger i året. Et kjært, etterspurt og verdifullt blad for innbyggerne i Inderøy.
Ellers er det gledelig å se at antall konfirmanter var økende i 2018, og økt besøk på konserter i kirka vår.
Soknerådet retter en stor takk til alle som gjør en innsats i det frivillige arbeidet i soknet. Vi takker alle klokkere og kirkeverter, og alle sang- og musikk-krefter som deltar under arrangementer i soknets regi. En spesiell takk til kirkekoret og Vivace som har deltatt i mange av gudstjenestene i løpet av året. Det er fint å se de fremme i koret når de synger.
En varm takk til alle som hjelper til med barn-ungdoms- og eldrearbeid, speiderarbeid og besøkstjeneste, og til de som vasker duker og pusser sølv og messing, og de som gjør det pent ute. En stor takk også til de som syr vakre og minnerike dåpskluter.
Takk til alle lag og organisasjoner som årlig sørger for pynting, kirkekaffe og på annet vis deltar i menighetens arbeid.
Vi takker også alle som stiller opp på dugnad, ute og inne i de to kirkene våre.
Tusen takk til alle ansatte i soknet som gjennom sitt daglige arbeid, både ute og inne, og for folk i alle aldre, gjør at kirka er et fint og godt sted å komme til i sorg og glede.
Inderøy, 13.februar 2019.
Inderøy sokneråd.

 

 

 

ÅRSMELDING VIVACE 2018

Styret har bestått av:

Rita Skjermo, styremedlem                                 Agnethe Ertzgaard, styremedlem

Marita Sørli, styremedlem                                  Solveig Solbakken, styremedlem

Siv Kristin Skjelvåg, styremedlem                     Thea Cathrin Borisoff Bjerkan, styremedlem

Liv Marit Berre, styremedlem                             Siv Anette Lorentzen, dirigent

Aina Næss, styremedlem                                     Bjørn A. Bratsberg, dirigent

Silje Vang Pedersen, dirigent 

 

Aud-Sissel Fiksdal Følstad sitter i landstyret til Ung kirkesang sentralt og Sofie Trandem-Næss og Asbjørg Pauline Stavran er valgt inn i styret til Ung kirkesang Nidaros.

Vivace barne- og ungdomskor hadde 72 medlemmer i 2018 derav 18 i aspirantkoret, 8 i guttekoret, 15 i barnekoret, 12 i juniorkoret og 19 i ungdomskoret. Koret har en svært stabil medlemsmasse. Korene har medlemmer fra alle sogn. 

Koret har hatt øving på Kjerkstu hver tirsdag gjennom skoleåret. I tillegg har det vært en del ekstraøvelser både på ukedager og i helger. Guttekoret har i tillegg hatt øvelser på fredager i høstsemesteret. Aud-Sissel Fiksdal Følstad, Sofie Trandem Næss, Thea Borisoff Bjerkan og Asbjørg Stavrum har vært hjelpedirigenter for aspirantkoret, guttekoret og barnekoret. 

2018 har vært et svært aktivt år. Under følger liste med egne konserter og eksterne oppdrag. 

Som høydepunkter kan nevnes ungdomskorets konserter i Italia, urfremføring av «Dømmedryss» av Bratsberg/Stai  og guttekorets deltagelse på guttekortreff i Oslo hvor de fremførte Mozarts Requiem. 

 

AKTIVITETER:

9. februar Lapskauskveld

13. januar Barnekoret var demonstrasjonskor på «Stjørdalskurset» 

17.-18.mars Alle korene deltok på korstevne på Stjørdal

30. mars Vi stilte med solist på «Langfredag i ord og toner»

31.mars Vi stilte med liturgisk forsanger på Påskenattsgudstjenesten

6.-8. april 12 sangere deltok på dirigentkurs for barn og ungdom i Mo i Rana

20.mai Konsert til inntekt for Barnekreftforeningen

3. mai Vi vasket Sakshaug kirke

5. mai Vi stilte med solist på konfirmasjonen i Mosvik

10. mai Vi stilte med solist på konfirmasjonen på Heggstad

10.-13. mai To sangere deltok på Nordbusang på Island

12. mai Korgruppe sang på konfirmasjon på Salberg

13. mai Vi stilte med solist på konfirmasjon på Salberg

17. mai Sang på familiegudstjenestene i Sakshaug, Heggstad og Salberg kirker

20. mai Sang på konfirmasjon Sakshaug

27.mai MGP show 

28. mai Minikonsert Sakshaug gamle kirke

5. juni Sommeravslutning for barnekoret på Jækta fjordstue

5. juni Sommeravslutning for aspirantkoret på Kjerkstu

9. juni Bod og sang på Straumens dag

16. juni Sang på Mosvik sykehjem

17. juni Avreisekonsert Sakshaug gamle kirke 

24. -29. juni Kortur til Italia. Konserter i Basilica Santa Teresa del Gesu Bambin i Verona, Santuario del Frassino i Peschiera og i San Gaetano i Vicenza 

23.-28. juli 8 sangere deltok på korsommerskole 

26. august Vi stilte med sangere på utdeling av 6års bok i Sakshaug kirke

8. september Sang på Hylladagen

9. september Vi stilte med sangere på konfirmantpresentasjonen i Sakshaug kirke

30. september Vi stilte med solist på gudstjeneste i Heggstad kirke

29. september Konsert for «Den kulturelle spaserstokken» 

21. oktober Sang på familiegudstjeneste med utdeling av 4 års bok

26.-28.oktober 4 sangere deltok på dirigentkurs for barn og ungdom i Bodø

2.-4. november Guttekoret sang Mozarts Requiem sammen med andre guttekor i Oslo domkirke

25. november Urfremføring av Drømmedryss

2. desember Sang på innvielsegudstjenesten for nytt orgel i Sakshaug kirke 

7. desember Julekonsert sammen med Helene Bøksle

13. desember Luciamorgen 

13. desember Guttekoret hentet juletrær til kirkene

15. desember Julekonsert sammen med «Rasmus og verdens beste band»

16. desember Svartsøndagskonsert

17. desember Julekonsert Heggstad

24. desember Sang på julegudstjenester i Heggstad og Sakshaug kirker

 

Inderøy 08.03.19

Siv Anette Lorentzen

 

 

Årsmelding trosopplæringen i Inderøy 2018

På Inderøy er det 50 % stilling som menighetspedagog, i 2018 har Elise Tetlimo vikariert for Silje Vang Pedersen i denne stillingen. For å gjennomføre det som står i trosopplæringsplanen er vi avhengig av hjelp. Vi er heldig som har mange frivillige som gjør en flott jobb! Trosopplæringsutvalget har bestått av 10 personer, to fra hvert sokn, prest og menighetspedagog. Vi har hatt to møter i 2018. 

Tårnagentdag
14. mars var det planleggingsdag på skolen og da brukte vi dagen til å ha Tårnagentdag for 3. klassinger i Inderøy. Det var hele 33 påmeldte. Vi startet dagen med frokost kl. 8. Så hadde vi presentasjon, regler for dagen og labyrint. I labyrinten fikk alle tårnagentene agentbevis med agentnummer og navn. I løpet av dagen så vi en tårnagentfilm, hadde «oppdrag misjon» i lillesalen og «oppdrag symbol» i Sakshaug kirke. Siden det var så mange barn ble de delt i to grupper på disse oppdragene, noe som fungerte veldig godt. Disse oppdragene ga agentene mulighet til å bli bedre kjent med kirka, bli bedre kjent med andre, være agenter sammen og besøke tårnet i Sakshaug kirke. Som avslutning var det en gudstjeneste for foreldre, besteforeldre og søsken i Sakshaug kirke. Vi avsluttet med servering av grøt på Kjerkstu med foreldre og søsken.

Palmelørdag
På lørdag før palmesøndag var alle 4. klassinger i Inderøy invitert til Mosvik kirke. Alt av opplegg fungerte veldig fint, vi gikk igjennom påskehistorien ved hjelp av labyrint og laga egne palmegreiner som vi pyntet kirken med. Det var kun 2 stk som møtte opp i år. Veldig bra at noen fra trosopplæringsutvalget kom og laget lunsj til oss. I år ble det vafler, noe som var veldig populært. Det var en 4. klassing som deltok under gudstjenesten.

Ettermiddag i Narnia
Dette ble arrangert 21. april med utdeling av bibler til 5.klasse. Dette var en spennende ettermiddag! Vi starta med å se filmen «Heksa, løven og klesskapet» og spise pizza. Etterpå var det en sporløype ute der femteklassingene blant annet traff heksa Hvit og endte opp ved steinbordet der sammenhengen mellom Narnia og påskefortellingen var tema. Som avslutning på dagen hadde vi en gudstjeneste der Bibler ble delt ut. Inngangen til kirka var gjort om til et klesskap som du måtte gå igjennom for å komme inn i Narnia.

I september var det gjensynstreff for konfirmantene på Sundsand. Der var det grilling, quiz og sosialt samvær, med Ottar og flere frivillige i spissen. 
6 årsbok
I slutten av august ble alle 6-åringer invitert til skolestartgudstjeneste i Sakshaug kirke for å få 6 årsbok. Tema var skapelsen og fortellingen om Sakkeus. Her var det veldig få som møtte opp i år. Kan det være en ide å ha utdeling i deres lokale kirke som vi har med 4- åringer?

Lys Våken
I år ble det arrangert litt tidligere enn vanlig pga. orgelinnvielsen. I slutten av oktober var hele 30 ivrige 6. klassinger klar for en natt i kirka. Vi møttes lørdag ettermiddag i lillesalen hvor vi ble kjent med hverandre, jobbet med gudstjenesteforberedelser, tur til Muustrøparken, taco til middag, film og verksted hvor alle fikk dekorere en lykt. Mye liv og moro! På søndagen ryddet vi kirken, spiste frokost sammen og deltok på gudstjeneste i Sakshaug kirke. En innholdsrik gudstjeneste med Lys Våken-barn, utdeling av 4 årsbok, Vivace, dåp og TV-aksjon.

Jorda rundt på en lørdag
Lørdag 3. november var 4. klassinger samlet på Kjerkstu. Vi reiste til Asia, Sør-Amerika og Afrika. Vi hadde teatersport, taekwondo, lagde brasiliansk dessert og prøvde oss på batikk. Dette er et samarbeid mellom trosopplæringen og NMS. Ingeborg M. Ulvin står for mye av programmet og gjør en kjempejobb! Barna viste hva de hadde lært i løpet av dagen. Vi avsluttet med grøt med foreldre og søsken. Neste år er planen å arrangere dette på skolens planleggingsdag så flere har anledning til å komme.

Førjulskino
Dette ble arrangert i midten av desember. Alle 3. og 4. klassinger var invitert. En ny animasjonsfilm om juleevangeliet ble vist, «The star» (julestjernen). Det ble også servert popcorn, pepperkaker og juleskum. En trivelig fredagskveld!

Fadderpakker
Fadderpakker har blitt delt ut gjennom hele året. Her er det fadderne som får oppgaven med å dele ut en pakke til dåpsbarnet på hver dåpsdag i tre år fremover. Dette er nå gjennomført i to år. 

Trilletreff og KreativKlubb har blitt arrangert kontinuerlig gjennom hele året. I tillegg var det utdeling av bøker til alle kommunens fireåringer i løpet av høsten. 
Noen arrangement ble avlyst da få eller ingen meldte deg på. Dette gjelder «Er det mulig?!», «Skolestartdag», «Krølletreff» og «Adventstreff».

 

 

 

 

ÅRSMELDING 2018 FOR INDERØY BLOMSTERFOND

Nemda består av Berit Vang- leder og Grete Snerting- kasserer.

Aktivitet:

  • Kirkegårdsdugnaden

Også i år har Blomsterfondets hovedoppgave vært den årlige kirkegårdsdugnaden ved Sakshaug kirke og Sakshaug gamle kirke.

I år ble denne gjennomført 23. april. Opplegget og organiseringen av dugnaden er veldig tradisjonell. Som vi har gjort de siste årene la vi ned en del arbeid i forkant for å spre informasjon om dugnaden. Vi hengte opp plakater flere steder i bygda og hadde en utlysning i Inderøyningen. I tillegg kontaktet vi Frivillig Inderøy som stilte opp med flere ivrige hjelpere, og også spredte informasjon om saken via sosiale medier.

Vi fikk hjelp av Ragnhild Kjesbu også i år med å engasjere en klasse ved Inderøy Ungdomsskole som ønsket å tjene noen ekstra kroner til klassekassa. De jobbet hardt og ivrig for pengene, - godtgjøring til dem var kr. 1500.

Før denne kirkegårdsdugnaden ble det handlet inn noe utstyr som var mangelfullt fra før: 5 spader, 5 store presenninger og 10 nye hageriver i aluminium. Dette var til stor nytte denne kvelden.

Det ble et veldig godt oppmøte på begge kirkegårdene. Underveis fordelte vi personer som kom, slik at det ble tilstrekkelig mange også på den gamle kirkegården.

Soknerådet stilte tradisjonelt opp med velfortjent kaffe og en matbit etter dugnaden.

  • Vi ble spurt av soknerådet om å ta ansvar for pynting i kirken til 17. mai, og også til konfirmasjonen. Dette var tidligere ordnet av 17. mai- komiteen. Vi fikk avtalt med Ystgård gartneri som hjalp oss med fin pynt i urne til disse dagene.

 

  • Vi i styret ser et behov for å få ut mer informasjon om fondet og hva formålet med fondet er. Vi opplever at mange, og kanskje spesielt yngre mennesker, - ikke har hørt om oss.

Også ift. blankettene fondet har benyttet og som har vært den måten pengegavene har vært organisert på, mener vi bør oppdateres noe. Vi har en plan om å få ordnet med Vipps slik at vi kan tilby en alternativ og enklere måte å gi pengegaver på, for de som ønsker dette.

Når det gjelder informasjon om fondet er vi nå i gang med å få skrevet en informasjonsbrosjyre. I tillegg prøver vi å få inn en informasjon i Kirkebladet, og muligens også i Inderøyningen. Her vil Blomsterfondets arbeid belyses, og også dette med ny betalingsmåte mm.

 

  • Vi er også i gang med å se på en redigering av statuttene for Inderøy Blomsterfond. Disse er fra 1996 og det er behov for en oppdatering

 

  • Utgifter:

Av utgifter har fondet betalt blomster til gudstjenester og diverse utgifter i forb. med vårdugnaden.

 

  • Inntekter

Gaver dette året har vært: kr. 11 350,00

Vi retter en stor takk til alle som har gitt oss støtte gjennom minnegaver.

 

Inderøy, 5/3- 2019

For styret i Blomsterfondet

Berit Vang – leder    Grete Snerting- kasserer

 

 

 

ÅRSMELDING 2018

Orgelkomiteen har i 2018  bestått av Ivar Wang (formann), Ingrid Stai Skjesol, Odd Magne Husby, Oddvar Fossum , Bjørn A. Bratsberg og Siv Anette Lorentzen. I tillegg har kirkeverge John Halvor Berg vært viktig i komiteens arbeid. Hans Jakob Tronshaug har vært konsulent.

Orgelet fra Br. Torkildsen ble endelig ferdig og det ble feiret med en orgelfestuke fra 25.11 – 02.12. Programmet favnet vidt fra foredrag, lokale orgelspillende barn, kor, instrumentalister, nasjonale og internasjonale artister. Innvielsesgudstjenesten ble holdt 02.12 med biskop Helga Byfuglien. Orgelfestuken var svært godt besøkt med ca. 2200 publikummere.

Året var preget av intens byggeaktivitet i kirken. Orgelhus, vindforsyning og kombinasjonssystem ble ferdigstilt og den møysommelige prosessen med å sette inn pipene startet. Pipene var forhåndsintonert og kappet til riktig lengde på verkstedet i Åsen, men alle de 3058 pipene er finjustert og intonert i kirkerommet. Parallelt har orgelet blitt malt.

Som planlagt har det blitt montert benker langs veggene på galleriet samt høyskap mot bakveggen.

Galleribrystningen er tilbakeført til åpent rekkverk for estetikkens del, men også for å forbedre de akustiske forholdene.

Det ble også montert ny belysning, generell belysning oppe på galleriet og spotter på orgelets fasade. Det er også foretatt et lysløft av hele kirkerommet og nye spotter i koret.

Fondet har fått pengegaver i forbindelse med begravelser og fra enkeltpersoner. Kollekten fra svartsøndagskonserten ble gitt til orgelfondet.

 

Inderøy 19.03.19

Bjørn A. Bratsberg

 

 

 

ÅRSMELDING FOR BESØKSTJENESTEN I INDERØY 2018.

Styret for besøkstjenesten har bestått av:

Leder                                               Bjørg Ferstad Røvik, Inderøy sokneråd.

 

Kasserer                                           Kari Segtnan, Inderøy Røde Kors

 

Sekretær                                           Ingunn Sundseth Sagmo, Mosvik sokneråd.

 

Medlem/ansvarlig for andakter        Grete Nergård, Røra sokneråd.

 

Medlem                                            Anita Manum, Sandvollan sokneråd.

 

Ansvarlig for vaffeltreff                  Sigfrid Hjulstad, Inderøy sanitet. 

 

Medlemmer/besøksvenner:

Pr.1/1-2019,er antallet aktive besøksvenner 24. Siste år er det to nye som har startet som besøksvenner.Besøksvenn med hund er det nå bare ved Mosvik sykeheim.I tillegg er det friviilige som hjelper til ved andaktene og på vaffeltreffene.

 

Styremøter:I 2018 har vi hatt to styremøter. Planlegging av aktiviteter, rekruttering av nye besøksvenner og div.aktuelle saker er tatt opp i møtene.

I tillegg har det vært møter med Frivillig Inderøy.

 

AKTIVITETER.

Vaffeltreff: Det har også siste år vært treff en gang i måneden på Hyggestua, Inderøyheimen.

Ole Ingvald Hegdal har stått  for musikken.To frivillige steker og serverer vafler hver gang.

 

Andakter:

Det har også 2018,vært 10 andakter v/Næss omsorgsleiligheter,10 v/ Inderøyheimen og 10 v/Mosvik sykeheim.Prester har vært Ottar Strand og Janne Grete Jørstad.13 frivillige har stilt opp og bistått ved andaktene.

 

Sommertur:

I 2018 gikk sommerturen til AKSET kultur-og skolesamfunn. To medlemmer fra Mosvik trekkspillklubb spilte til underholdning og til allsangen.Ansatte v/kafeen serverte kaffe,snitter og søtbrød.Bård Aarnes informerte om AKSET og spilte piano .Vi var ca.50 deltakere med medhjelpere

 

Inspirasjonssamlinger:

I 2018 har besøkstjenesten hatt et samarbeid med Inderøy demensforening om to inspirasjonsssamlinger.

Den første samlingen var den 15.februar 2018 på Spiren.Foredragsholder var Marvin Wiseth.

Han engasjerte og underholdt med sitt foredrag om frivillighet.

Den 1.november var det på nytt inspirasjonssamling på Spiren. Pensjonert fysioterapeut, lærer og forsker v/NTNU i Trondheim Ebba Langum Bredland holdt foredrag om”Aktivitet i de  eldre år” Besøkstjenesten ønsker å fortsette samarbeidet med Inderøy demensforening også i 2019.

 

Besøkstjenesten må fortsatt jobbe med å rekruttere nye besøksvenner.Det er noe vanskelig å holde oversikt over hvem som er aktive.Dersom noen slutter som besøksvenn,er det sjelden de sier fra om dette til oss i styret,så dette er noe vi må jobbe med.

 

Besøkstjenesten vil takke alle som trofast stiller opp i det frivillige arbeidet,besøksvenner,vaffelstekere,turmedhjelpere,andaktsmedhjelpere og frivillige ellers.

Dere gjør en positiv forskjell i hverdagen til mange.

 

Vi takker alle for godt samarbeid i 2018!

 

Inderøy 6.februar 2019.02.06

 

For styret i besøkstjenesten

 

Bjørg Ferstad Røvik.

Leder.

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport for Sakshaug søndagsskole 2018

I 2018 har vi hatt 11 samlinger. I hovedsak har vi søndagsskole på Kjerkstu samtidig med gudstjenester i kirka. Vi ser på søndagsskolen som et viktig bidrag i menighetens arbeid for barn og unge.

Takk dette året går til Tove Røe Ulvin og Maria Aune som har avsluttet som ledere i søndagsskolen i løpet av året.

Oppmøtet på søndagsskolen varierer, men mer enn 35 unger har vært en gang eller flere ganger på samlingene. Vi har ikke tatt inn kontigent, dette året og har dermed ingen betalende medlemmer som utløser frifondmidler.

Vi synger, ber, leker og barna får høre bibelfortellinger. Barna får med seg søndagsskolebladet; Barnas, på slutten av hver samling. Vi forsøker å legge formidlingen til rette slik at barna kan lære om tro og bibelfortellinger på ulike vis.

Kasserer i soknerådet fører regnskapet for søndagsskolen.

Ledere for søndagsskolen er; Tove Røe Ulvin og Maria Aune (fram til sommeren), Ivar Wang, og Ingeborg Meslo Ulvin.

Takk til ledere, barn og foreldre som kommer på søndagsskole!


Hovedleder; Ingeborg Meslo Ulvin , mars 2019

 

 

print